Diabetes 2

Tilbodet rettar seg mot deg med diabetes type 2, og som har diabetesrelaterte utfordringar. Dette kan vera utfordringar som:

 • uheldig blodsukkerregulering
 • utfordringar knytta til søvn, kost eller fysisk aktivitet
 • redusert fungering i dagleglivet
 • utfordringar med medisin
 • diabetiske seinkomplikasjonar
 • overvekt

Måla med tilbodet:

 • betra funksjon i kvardagen
 • betra helse
 • betre kontroll på eigen sjukdom
 • førebygge komplikasjonar
 • optimalisere medisinbruk
 • auka fysisk aktivitet
 • optimalisere kosthald
 • leve betre med helseplagene 

For å delta er det viktig at du ynskjer å setja av tid og krefter til arbeida saman med oss om å betra di eige helse og kvardag. Du lyt tenkja gjennom kva du ynskjer å oppnå med eit slikt opphald. Opphaldet strekkjer seg over 4 dagar i Øystese i Hardanger, og oppfylginga strekkjer seg over eit år. Denne perioden vert det rekna med ein betydeleg eigeninnsats for å oppnå dine mål. 

Det er sentralt at du har tilgang til internett og kan bruka smarttelefon for å kunne delta i det som er forventa både i forkant og etterkant av opphaldet i form av spørjeskjema og undervisningar i Helse i Hardanger sin eigen app. 

Henvisning:

For å delta treng du henvisning frå fastlegen din eller spesialist. For meir informasjon om henvisning og kva som skal inngå i den, sjå her.

Henvisningar skal sendast elektronisk til:  SO Hau MED DM HiHardanger Henvisning 

Eventuelt: Postadresse: Haukeland universitetssjukehus, Medisinsk klinikk, Diabetes HiHardanger, Postboks 1400, 5021 Bergen 

Me håpar å sjå deg i Øystese for ein betre kvardag med din diabetes!