Post Covid-19

Langvarige plager etter Covid-19-infeksjon

Tilbodet rettar seg mot personar (18–67 år) som har betydeleg redusert funksjonsnivå minimum to månader etter Covid-19-infeksjon. Typiske plager kan vera tungpust, utmatting, konsentrasjonsvanskar, dårleg hukommelse, hovudpine, muskelsmerter, endra smak- og luktesans. For å delta, må du ynskje å setje av tid og krefter til å arbeida saman med det tverrfaglege teamet for å betra eiga helse og eigen kvardag, og vera innstilt på å auka din fysiske aktivitet. Behandlinga er konsentrert over tre dagar. Oppfølginga strekkjer seg over eitt år. Du må rekna med relativt stor eigeninnsats i heile perioden. 

Måla med tilbodet:

  • betre funksjon i kvardagen
  • auka kunnskap om- og mestring av- helseplagene
  • tilrettelagt fysisk aktivitet
  • betre helse
  • auka deltaking sosialt og/eller i arbeid
  • optimalisere kosthald og medisinbruk

Søknad:
Om du tenker dette er noko for deg, må du kontakta fastlegen din, ev. legespesialist. Dei kan søkje om opphald via henvisningskjemaet vårt. Tilvising skal sendast til Lungeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus, merka med «Helse i Hardanger».

Om du har spørsmål til tilbodet, kan du ta kontakt direkte med Helse i Hardanger ved prosjektleiar Bente Frisk: bente.frisk@hvl.no