Praktisk informasjon

Lifebuoy covered in snow

Sett av tida!

Sjølv om Helse i Hardanger er eit poliklinisk tilbod der fagolka er tilgjengelige innan ordinær arbeidstid, er det lagt opp til at pasientane om ettermiddag og kveld jobbar med ulike oppgåver som er relevante for å få nye erfaringar med korleis ein kan handskas med helseproblema på ein ny måte. Det er difor viktig at pasienten ryddar plass i kalenderen den vesle veka opphaldet i HiH varer. Det er nødvendig å vere der alle dagene og ikkje ha andre avtalar på ettermiddag eller kveldstid.

Pasientar vil få tilsendt pakkeliste når dei har fått plass. 

HiH er lokalisert i 3. etasje det nye bygget Hardangerbadet som ligg midt i Øystese sentrum. Hardangerbadet og Hardangerfjord hotell er fysisk knytte saman. Du sjekkar inn på hotellet og får eit eige rom. Helse i Hardanger syter for bestillinga av rommet. Alle måltid som ikkje er i HiH, blir serverte i matsalen på hotellet. HER er lenkje til hotellet si nettside. Rett over vegen ligg to små kjøpesenter med daglegvarebutikkar og andre butikkar. 

Lifebuoy covered in snow

Her finn du informasjon om korleis du kan koma deg til Øystese og Helse i Hardanger. 

Dersom du meiner at pasientrettane dine ikkje er oppfylte, oppmodar me deg til å ta det opp med oss så snart som mogleg. Du har også moglelegheit til å klaga, meir informasjon om klage finn du på Helse Bergen si side