Det skal virka - det skal vara!

Viktig informasjon

Helse Vest utlyste i mars 2023 anbodskonkurranse for leveranse av rehabiliteringstenester, med oppstart frå 01.01.24.  Helse i Hardanger har levert tilbod på ulilke delytingar. Helse Vest er noko forsinka i handsaminga av konkurransen.  Så snart dei har tatt ei avgjerd, vil Helse i Hardanger oppdatera nettsidene våre.

Velkommen til oss

Helse i Hardanger har ei tverrfagleg og heilskapleg tilnærming. Innan ramma av eit konsentrert gruppetilbod legg HiH til rette for at pasientar med kroniske helseplager skal få høgkompetent hjelp til å formulera skreddarsydde behandlingsmål der dei i alle steg tek del i sitt eige helseendringsprosjekt.

Takka vere tildelingar frå Stiftelsen DAM – der me søkte saman med LHL  og Kreftforeningen og fekk tildelt prosjektstøtte, kan me no sjå fram til å utvikla nye behandlingstilbod og ta imot  pasientar med seinplager etter covid-19 og kreftbehandling. Så snart me er klare vil me ta imot henvisningar og starta desse viktige prosjekta. Har du spørsmål ta kontakt med Helse i Hardanger på telefon: 56 12 60 66

All behandling i 3 fasar

FØREBUINGSFASEN

Poliklinisk utredning og kartlegging av helseplagene

ENDRINGSFASEN

3-4 påfølgjande dagers opphald i Øystese. Tverrfagleg behandling i gruppe på opptil 10 personar

VEDLIKEHALDSFASEN

Få endringa til å vara

Nyhende i HiH

Dette ble redningen for Kate (54): – Det fins håp!

Mange sliter med konsentrasjonsvansker, hukommelsestrøbbel og andre langvarige symptomer som kan spores tilbake til covid-19-sykdom. Nå viser nye resultater at det fins hjelp å få.

Her skal kronisk syke bli friskere på fire dager

Fire år etter at Stener Kvinnsland gikk av som sykehusdirektør, går han i bresjen for et nytt helsetilbud. Denne gang vil han gjøre kronikere friskere på under en uke.

Kolsbehandling som virkar må prioriterast

Gruppeleiar for kolsrehabiliteringa ved HiH, Bente Frisk, er medlem av nasjonalt kolsråd, som står bak ein studie som har kartlagt tilbodet om lungerehabilitering i norske kommunar. 

Ingerid fekk korona. Då ho var tilbake i klasserommet, hugsa ho ikkje namnet på elevane

Ungdomsskulelæraren var utsliten etter å ha hatt covid-19. Eit nytt behandlingstilbod for etterverknadar av koronasjukdom blei redninga hennar.

Det er håp for pasienter med «long covid»

Lege og fysioterapeut bak et nytt behandlingstilbud mener det er grunn til optimisme for covid-rammede med senplager.

Prosjekt Utvikling av Smarte Helseløysingar (PUSH)

Helse i Hardanger går nye vegar: Velkjent og kunnskapsbasert behandling er sett saman i eit nytt og konsentrert format. I løpet av en lita veke får pasientar med kroniske helseplager hjelp som gjer dei i stand til å hanskast med helseplagene på ein ny måte. Push-prosjektet er et samarbeid med Helse Bergen. Me kvalitetssikrar og oppsummerer behandlinga, og erfaringene så langt viser at tilnærminga virkar og resultata varer. Både behandling og opphald blir dekka av det offentlege. 

Hovudelement ved  opphaldet i HiH

Heilskap og Helse

Legespesialistar og psykologspesialistar har det overordna faglege ansvaret for heilskapen i behandlinga både i grupper og individuelt.

FYSISK AKTIVITET

 HiH har fysioterapeutar og tilhøve som legg til rette for ulike former for fysisk aktivitet. (Basseng, treningsrom, treningssal, uteareal etc.) Fysisk aktivitet blir tema i gruppesamtalar, og det vil vera trening i grupper og individuelt.  

ERNÆRING

Kliniske ernæringsfysiologar vil ha samlingar i grupper. Undervisningskjøkkenet vårt, som har universell utforming, er ein god arena for læring

FARMASI

Rett bruk av medisin er svært viktig for å få utbytte av behandlinga og unngå unødvendige biverknader eller bekymringar. Farmasøyten vår gjennomfører ei samanstilling av medisinbruken din og tilbyr opplæring i grupper og individuelt, samt praktiske tiltak under opphaldet når behov for dette vert avdekka.  

Heilskap og Helse

Legespesialistar og psykologspesialistar har det overordna faglege ansvaret for heilskapen i behandlinga både i grupper og individuelt.

Fysisk aktivitet

 HiH har fysioterapeutar og tilhøve som legg til rette for ulike former for fysisk aktivitet. (Basseng, treningsrom, treningssal, uteareal etc.) Fysisk aktivitet blir tema i gruppesamtalar, og det vil vera trening i grupper og individuelt.

Ernæring

Kliniske ernæringsfysiologar vil ha samlingar i grupper. Undervisningskjøkkenet vårt, som har universell utforming, er ein god arena for læring

Farmasi

Rett bruk av medisin er svært viktig for å unngå unødvendige biverknader og å få utbyte av behandlinga. Farmasøyten vår gjennomfører analyse av medisinbruken din og tilbyr legemiddelsamtale, opplæring i grupper og individuelt og praktiske tiltak under opphaldet ved behov. 

Intensjonsavtalar

Samarbeidsavtalar

Brukar- og paraplyorganisasjonar

Sponsorar

Partnerskap