Det skal virka – det skal vara!

Angst og depresjon

Rygg

Diabetes 2

Post Covid-19

Kols

Velkommen til oss

Helse i Hardanger har ei tverrfagleg og heilskapleg tilnærming. Innan ramma av eit konsentrert gruppetilbod legg HiH til rette for at pasientar med kroniske helseplager skal få høgkompetent hjelp til å formulera skreddarsydde behandlingsmål der dei i alle steg tek del i sitt eige helseendringsprosjekt.

All behandling i 3 fasar

FØREBUINGSFASEN

Poliklinisk utredning og kartlegging av helseplagene

ENDRINGSFASEN

3-4 påfølgjande dagers opphald i Øystese. Tverrfagleg behandling i gruppe på opptil 10 personar

VEDLIKEHALDSFASEN

Få endringa til å vara

Prosjekt Utvikling av Smarte Helseløysingar (PUSH)

Helse i Hardanger går nye vegar: Velkjent og kunnskapsbasert behandling er sett saman i eit nytt og konsentrert format. I løpet av en lita veke får pasientar med kroniske helseplager hjelp som gjer dei i stand til å hanskast med helseplagene på ein ny måte. Push-prosjektet er et samarbeid med Helse Bergen. Me kvalitetssikrar og oppsummerer behandlinga, og erfaringene så langt viser at tilnærminga virkar og resultata varer. Både behandling og opphald blir dekka av det offentlege. Me tek imot pasientar frå heile landet.

Hovudelement ved  opphaldet i HiH

Heilskap og Helse

Legespesialistar og psykologspesialistar har det overordna faglege ansvaret for heilskapen i behandlinga både i grupper og individuelt.

FYSISK AKTIVITET

 HiH har fysioterapeutar og tilhøve som legg til rette for ulike former for fysisk aktivitet. (Basseng, treningsrom, treningssal, uteareal etc.) Fysisk aktivitet blir tema i gruppesamtalar, og det vil vera trening i grupper og individuelt.  

ERNÆRING

Kliniske ernæringsfysiologar vil ha samlingar i grupper. Undervisningskjøkkenet vårt, som har universell utforming, er ein god arena for læring

FARMASI

Rett bruk av medisin er svært viktig for å få utbytte av behandlinga og unngå unødvendige biverknader eller bekymringar. Farmasøyten vår gjennomfører ei samanstilling av medisinbruken din og tilbyr opplæring i grupper og individuelt, samt praktiske tiltak under opphaldet når behov for dette vert avdekka.  

Heilskap og Helse

Legespesialistar og psykologspesialistar har det overordna faglege ansvaret for heilskapen i behandlinga både i grupper og individuelt.

Fysisk aktivitet

 HiH har fysioterapeutar og tilhøve som legg til rette for ulike former for fysisk aktivitet. (Basseng, treningsrom, treningssal, uteareal etc.) Fysisk aktivitet blir tema i gruppesamtalar, og det vil vera trening i grupper og individuelt.

Ernæring

Kliniske ernæringsfysiologar vil ha samlingar i grupper. Undervisningskjøkkenet vårt, som har universell utforming, er ein god arena for læring

Farmasi

Rett bruk av medisin er svært viktig for å unngå unødvendige biverknader og å få utbyte av behandlinga. Farmasøyten vår gjennomfører analyse av medisinbruken din og tilbyr legemiddelsamtale, opplæring i grupper og individuelt og praktiske tiltak under opphaldet ved behov. 

Intensjonsavtalar

Samarbeidsavtalar

Brukar- og paraplyorganisasjonar

Sponsorar

Partnerskap