Brukarrådet

Medlemer i brukarrådet i HiH: 

 

Marit Heidi Seim (Leiar i brukarrådet, representant frå Norges Astma- og allergiforbund, Voss og omland)

Hans Atle Soldal (Nestleiar, Parkinsonforeningen)

Per Magne Normann (Landsforeningen for hjerte og lungesyke, avdeling LHL Kvam)

Brit Tone Skeie (Norges Revmatikarforbund, avdeling Kvam revmatikarlag)

Hanne Hesthamar (Mental helse – avdeling Mental Helse Kvam)

Nils Dolve (Diabetesforbundet, avdeling Kvam og Jondal)

Anne Kristin Teigland (Brystkreftforeningen Voss og Kvam)

Gunn Hilde Øymo (Grannehjelpa)

Britt Sanne Solheim (uavhengig)

 

E-post til leiar: maritheidi@gmail.com

Brukarrådet sine oppgåver
 •   Gje innspel på aktuelle dokument, planar og vurdering sett frå brukaren når det gjeld behandlingsopplegg
 • Sikra brukarvennleg utforming og utvikling av app-en 
 • Supplera administrasjon og behandlarar ved å gje relevant info til styresmakter, politikarar, føretaaksleiing og andre
  
Kva kan du spørja oss om?
 Me i brukarrådet representerer ulike brukargruppar. Me er opne for alle spørsmål som gjeld det å motta helsetenester frå Helse i Hardanger.
 
Har du innspel?
Send gjerne e-post til leiar på maritheidi@gmail.com for innspel som du trur me kan ha nytte av. Det kan gjelda info på heimesida, tankar etter gjennomført behandling eller anna.

 

Retningsliner for Brukarrådet

Vedtekne av Styret for Helse i Hardanger AS 12.12.2018

Brukarmedverknad er lovfesta i Lov om pasient – og brukarrettighetslova. Styret i HiH AS vil at prinsippa og retningslinene herfrå er gjeldande også for Brukarrådet i HiH.

Prinsipp

 1. Brukarrådet skal representera alle pasientar som nyttar HiH
 2. Erfaringskompetansen til brukarrepresentantane er likeverdige med helsefagleg og administrativ kompetanse
 3. Brukarrådet har møte og talerett i styret for HiH gjennom den oppnemnde leiaren for brukarrådet
 4. Brukarrådet skal ikkje behandla saker om enkeltpersonar
 5. Brukarsynspunkt skal koma fram i rapportering til styret

Retningsliner

 1. Retningslinene skal vedtakast av styret i HiH
 2. Representantane i brukarrådet skal veljast med ein repr frå kvar av dei aktuelle brukarorganisasjonane, jfr. dei faglege satsingsområda som gjeld til ei kvar tid.
 3. Brukarrådet kan etablera og oppnemna brukarrupper når det er teneleg

Mandat

 1. Brukarrådet skal bidra til å oppnå helsetenester av god kvalitet, og god medverknad frå brukarar og organisasjonane deira
 2. Brukarrådet skal vera eit rådgjverande organ for styret som gjeld dei tilboda HiH tilbyr
 3. Brukarrådet skal vera eit samarbeidsforum for dei aktuelle organisasjonane
 4. Brukarrådet skal fremja saker som er viktige for brukarar
 5. Brukarrådet skal koma med høyringsfråsegner om relevante planar og utgreiingar
 6. Brukarrådet skal laga årsplanar og årsrapport for eige verksemd

Møter

Brukarrådet skal halda sine møter i forkant av styremøtet

Innkalling og saksliste til brukarrådet skal sendast av leiar minst ei veke før møtet