Om personvern og informasjonskapsler

Denne siden inneholder personvernerklæringen til Helse i Hardanger som informerer om hvordan personopplysninger behandles på en trygg og forsvarlig måte.  I tillegg informeres om bruk av informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider.

Personvernerklæring

Helse i Hardanger behandler relevante opplysninger om deg som pasient og bruker for å kunne utføre pålagte oppgaver og levere tjenester. Det kan være informasjon om hvem du er (eksempelvis navn og fødselsnummer) og kontaktinformasjon (eksempelvis adresse og telefonnummer). I tillegg til dette registrerer vi informasjon om din helsetilstand.

Denne informasjonen kan bli samlet inn fra deg gjennom digitale verktøy og kontakt med helsepersonell via samtaler, undersøkelser og behandling via Helse i Hardanger. Den kan også bli samlet inn fra andre som har behandlet deg, for eksempel din fastlege eller andre sykehus. Du vil bli varslet dersom det innhentes opplysninger om deg, med mindre innsamlingen av personopplysninger er lovpålagt, varsling er umulig, svært vanskelig eller det er opplagt at du kjenner til at det hentes inn opplysninger.

Ved mottak av helsehjelp og behandling hos Helse i Hardanger, har helsepersonell plikt til å føre pasientjournal. I journalen vil det samles inn de opplysninger som er nødvendige for å gi deg den helsehjelpen eller behandlingen du behøver. Journalen kan blant annet inneholde opplysninger om deg som sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, medikamentbruk, resepter, sykmeldinger, diagnoser, prøveresultater og bilder fra røntgen/MR. Det kan også være nødvendig å innhente opplysninger fra andre behandlingssteder, og å utveksle informasjon med andre som del av behandlingen.

Opplysningene Helse i Hardanger har om deg skal være riktige. Du kan kreve at opplysninger om deg endres eller slettes hvis de er mangelfulle eller unødvendige. For endring og sletting av opplysninger i pasientjournal, er det noen begrensninger som følger av helsepersonelloven. Hvis du har spørsmål om dette kan du kontakte med oss.

Helse i Hardanger sletter personopplysninger om deg når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for. For pasientjournaler gjelder egne regler om oppbevaring, og disse slettes ikke selv om du avslutter behandling hos oss.

Helsepersonell i Helse i Hardanger har anledning til å utlevere dine taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende helsepersonell som er underlagt samme taushetsplikt som våre ansatte. Dette gjøres kun i den grad det anses som nødvendig for å gi deg forsvarlig helsehjelp og reglene følger av helsepersonelloven § 25. Som pasient har du rett til å motsette deg slik utlevering. Opplysningene som eventuelt deles er begrenset til det som er nødvendig. Vi deler kun slik informasjon til henvisende lege/avdeling eller helsepersonell som deltar i videre behandling.

Når det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene. Det er den behandlingsansvarlige sin oppgave og sørge for at personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk.

Databehandler er et selvstendig selskap eller juridisk enhet som behandler personopplysninger på vegne av Helse i Hardanger(behandlingsansvarlig). Dette er gjeldende for eksempel når Helse i Hardanger benytter underleverandører med levering av system for pasientjournal eller digitalt oppfølgningsverktøy. Vi sørger for at alle databehandlere er underlagt samme taushetsplikt som ansatte personell hos oss og at avtaler om bruk av databehandler oppfyller personopplysningsloven sine krav til bruk av databehandlere/innhold av databehandleravtaler. Helse i Hardanger benytter kun databehandlere som behandler personopplysninger innenfor EU/ EØS. Det vil si at disse databehandlerne er underlagt det samme regelverket når det kommer til behandling av personopplysninger.

Du kan når som helst be om å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler og hvordan vi behandler dem. Du har rett til å få innsyn i pasientjournalen din, men også hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den. Hvis du vil be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller i din pasientjournal, kan du kontakte oss.

HiH Skjema for innsyn i personopplysninger

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av dine personopplysninger og din helse er grunnleggende for vår virksomhet. I tillegg til vår strenge personvernpraksis benytter vi en rekke sikkerhetsmekanismer for å sikre opplysninger om deg og din helsetilstand. Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov. Alle våre ansatte har i tråd med reglene i helsepersonelloven, taushetsplikt om alt vedrørende din helse og kontakt du har med Helse i Hardanger som pasient. All kommunikasjon du har med Helse i Hardanger er underlagt denne taushetsplikten. For å ivareta sikkerhet og taushetsplikt om dine helseopplysninger, er det viktig at også kommunikasjonen med deg er sikker. Du skal derfor ikke sende helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger til oss i e-post eller sosiale medier. Du må derfor ta kontakt med oss på telefon, via brev, fysisk oppmøte eller via mobilapplikasjon hvis denne er aktivert i pasientforløp.

I tillegg til behandling på våre lokaler, kan du i enkelte deler av forløpet også kommunisere med din kontaktperson/behandler via vår mobilapplikasjon hvis denne er aktivert for deg. Lagring av data og kommunikasjon er beskyttet slik at informasjon ikke kommer på avveie.

Du logger deg inn med BankID slik at vi vet hvem du er, og andre ikke får tilgang til din informasjon ved å gi seg ut for å være deg. Ved bruk av Helse i Hardanger sine digitale behandlingstjenester ligger data trygt lagret hos underleverandør.

 

Informasjonskapsler (Cookies)

“Cookies” er en standard teknologi som de fleste nettsider benytter seg av i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne og gjør at vi kan se hva du trykker på, hvordan du navigerer på nettsiden, og hvordan innholdet på nettsiden presterer. Videre samler vi blant annet inn informasjon om navigasjon, tid for besøk og nettleser-versjon osv, dette for best mulig å tilpasse innholdet på vårt nettsted til deg som bruker. De fleste nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, osv.) er stilt inn til å godta cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

Hvilke cookies benytter vi?

Google Analytics
Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på dette nettstedet. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om deg som bruker. Dataene som samles inn lagres på Googles servere.

 

Hvordan slette informasjonskapsler?

Normalt sett er de fleste nettlesere stilt inn til å godta cookies. Vi gjør oppmerksom på at du kan slette cookies ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Du finner informasjonen om dette i “Hjelp”-funksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til cookies kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Hvis du vil fjerne informasjonskapsler(cookie) fra PCen, kan du bruke disse veiledningene:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835#/en-us/kb/278835
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no
Safarihttps://support.apple.com/kb/PH17191?locale=no_NO
Firefoxhttps://support.mozilla.org/no/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæringen for Helse i Hardanger sine tjenester, for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedene. Når vi oppdaterer personvernerklæringen, vil den nye erklæringen bli publisert på nettstedene 14 dager før endringene iverksettes. Vi vil informere om endringene i de tjenestene som berøres.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om Personvernerklæringen, kan du kontakte oss på:

E- post: post@helseihardanger.no