Angst og depresjon

Tilbodet er retta mot deg mellom 18 og ca. 45 år som er plaga med angst og/eller depresjon. For å delta, må du ynskje å setje av tid og krefter til å arbeide saman med oss for å betre eiga helse og kvardag. Det er viktig at du sjølv tenker gjennom kva du ynskjer å oppnå med behandlinga. Behandlinga er konsentrert over ei veke, og oppfølginga strekk seg over eitt år. Du må rekne med betydeleg eigeninnsats i heile perioden.

 

Måla med tilbodet:

  • betra funksjon i kvardagen
  • auka meistring i kvardagen
  • auka deltaking i sosialt liv
  • auka deltaking i skule/jobb
  • leve betre med helseplagene

Søknad:


Om du synes dette er noko for deg, må du vende deg til fastlegen din eller ein legespesialist. ALLE HENVISNINGER SKAL SENDAST TIL BJØRGVIN DPS OG MERKAST “HELSE I HARDANGER”. Sjekkliste som skal følge henvisningsskrivet vårt ligg her.